Vuorovaikutusvalmennukset

Vuorovaikutusvalmennukset

Ihmisten erilaisuus työelämässä: yhteistyön riemua ja törmäyskurssia

Ihmisten erilaisuus työelämässä on sekä rikkaus että riesa. Vaikka joidenkin kanssa yhteistyö sujuu ongelmitta, toisten kanssa on vaikea päästä samalle aaltopituudelle.  Työssä onnistumisen kannalta on tärkeää ymmärtää sekä itseä että toisia.  Tässä työpajapäivässä kehitetään osallistujien itsetuntemusta sekä opitaan tunnistamaan erilaisia vuorovaikutus- ja toimintatyylejä työelämässä.

Sisältö:

 • Luontaiset taipumukset™ lähestymistapa/MBTI -teoria ihmisten erilaisuuteen
 • Erilaiset ihmiset erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa
 • Oma toimintatyyli omin ja muiden silmin
 • Case harjoitukset

Toteutus: 1 päivä

Kohderyhmä: Työyhteisöjen jäsenet, esimiehet ja asiantuntijat

Lisäksi työpajapäivään voi sisällyttää Luontaiset taipumukset™ -itsearvioinnin, joka tehdään ennen valmennuspäivää. Itsearvioinnin tulokset voidaan purkaa luontevasti erillisissä yksilökohtaisissa palautekeskusteluissa, kesto n. 1,5 tuntia/keskustelu.

Kysy lisää!

 


Oy Minä Ab: Itsensä johtajana muuttuvassa työelämässä

Työelämä on täynnä moninaisia projekteja ja tehtäviä, uusia asiakkaita sekä muuttuvia tavoitteita, olosuhteita ja aikatauluja. Vaikka emme voi vaikuttaa kaikkeen ympärillämme tapahtuvaan, olemme kuitenkin oman onnistumisemme ja työhyvinvointimme portinvartijoita.  Tässä valmennusprosessissa paneudutaan itsensä johtamisen perusteisiin eri näkökulmista.

Sisältö:

 • Minä ja muuttuva työelämä
 • Itsensä johtamisen näkökulmia työhön
 • Katse sisäänpäin: itsetuntemuksella eteenpäin
 • Tavoitteita ja unelmia
 • Tavoitteista toteutukseen
 • Ajanhallinnan taidot
 • Esteiden voittaminen
 • Työhyvinvointia ja onnistumisia
 • Vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidot

Toteutus: 2 x 1 päivä tai 4 x 0,5 päivää.

Kohderyhmä: Asiantuntijat, esimiehet, yrittäjät, työelämän muutostilanteessa elävät

Kysy lisää!

 


Asiantuntijan vuorovaikutus- ja vaikuttamistaidot

Asiantuntijana onnistumiseen tarvitaan ammatillisen osaamisen lisäksi taitoa toimia vakuuttavasti eri verkostoissa sekä  kykyä vaikuttaa päätöksiin.  Hyvä itsetuntemus sekä oman persoonan ja ammatillisen osaamisen myönteinen esiintuonti erilaisissa työelämän tilanteissa lisäävät uskottavuutta. Älä tyydy sivustakatsojan rooliin, sillä omia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja voi ja kannattaakin kehittää!

Sisältö

 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot osana ammattitaitoa
 • Vaikuttamisen periaatteet
 • Kuuntele, kysy, keskustele
 • Sanattoman viestinnän voima
 • Sujuvasti verkostoissa
 • Kirjoita ja vaikuta verkossa
 • Onnistu työelämän vaikuttamistilanteissa

Valmennus sisältää konkreettisten vinkkien lisäksi case-harjoituksia.

Kesto 1+1 päivä

Kohderyhmä: Asiatuntijat, esimiehet

Kysy lisää!

 


Työyhteisötaitojen ABC

Työyhteisötaidot eivät ole hokkuspokkustemppuja, vaan pikemminkin myönteistä asennoitumista työtä ja työpaikkaa kohtaan. Ne näkyvät arjessa hyvänä käytöksenä, onnistumisina sekä myönteisenä työntekijämaineena. Työyhteisötaidot tekevät työstä sujuvaa ja mielekästä.  Tässä valmennuksessa keskitytään kehittämään yksilöiden työyhteisötaitoja ja organisaation jäsenten välistä vuorovaikutusta.

Sisältö:

 • Ensivaikutelma paljon vartijana
 • Hyvät käytöstavat kunniaan
 • Oma roolini osana organisaation perustehtävää
 • Yhteistyötaidot: luota ja tule luotetuksi
 • Tunteet tarttuvat, myönteisyyden voima
 • Oman ammattitaidon kehittäminen
 • Palautetaidoilla eteenpäin

Toteutus: 1 päivä

Kohderyhmä: Työyhteisön jäsenet

Kysy lisää!

 


Lisäarvoa palavereista

Palaverit ovat parhaimmillaan erinomaisia foorumeita, joissa rakennetaan yhteistä tulevaisuutta. Tällöin kyse on liiketoiminnan kehittämisestä, jonka lopputuloksena yhteinen ymmärrys ja suunta tulevaisuudesta ovat selkeitä. Hyvään lopputulokseen päästään valmistautumisella, aktiivisella osallistumisella ja selkeällä, mutta kehittävällä keskustelulla.

 • Tuloksellisen palaverin tunnusmerkit
 • Erilaisia palavereita erilaisiin tarpeisiin
 • Tehokkaat palaverikäytännöt
 • Hyvän käytöksen periaatteet
 • Neuvottelua ja päätöksiä
 • Tunnelmalla tuloksiin
 • Osallistu, vaikuta ja onnistu

Toteutus: 1 päivä. Valmennukseen voidaan liittää organisaation palaverikäytäntöjen kartoitusprosessi, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma palaverikäytäntöjen kehittämiseksi.

Kysy lisää!

 


Asiakaslähtöinen työntekijä

Asiakaslähtöisyys on yhä useamman organisaation avaintavoite, jossa jokaisen työpanos on tärkeä.  Se ei synny käskemällä, sillä toimivien palveluprosessien lisäksi tarvitaan myönteistä ja persoonallista otetta jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Tämä valmennuskokonaisuus on suunnattu henkilöille, joiden työhön kuuluu asiakkaan kohtaaminen ja palveleminen asiantuntijaroolin rinnalla.

Sisältö:

 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot osana ammattitaitoa
 • Persoonallinen, aktiivinen ja vaikuttava asiakaspalvelu
 • Asennetta ja sujuvaa yhteistyötä
 • Asiakkaasta asiakkuudeksi
 • Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen
 • Haasteelliset tilanteet voitoksi
 • Minä asiakaspalvelun laadun toteuttajana
 • Case-esimerkit ja käytännön harjoitukset

Toteutus 2 x 1 päivää

Kohderyhmä: asiakaspalvelutaitoja työssään tarvitsevat

Kysy lisää!

 

css.php